Wie is wie?

Literatuur Vlaanderen telt een twintigkoppig team dat het beleid voor literatuur in Vlaanderen uittekent, dossiers opvolgt, projecten in binnen- en buitenland organiseert enzovoort.

Haar raad van bestuur legt de algemene beleidslijnen vast en staat in voor de budgetverdeling en -opvolging, de goedkeuring van subsidiereglementen en de aanstelling van commissieleden. 

Dertien adviescommissies geven een inhoudelijk advies aan het Beslissingscollege over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures. 

Het Beslissingscollege neemt beslissingen over de subsidieaanvragen.

Tot slot is er de Beroepscommissie: zij beslist autonoom over door aanvragers ingediende bezwaarschriften tegen beslissingen van het Beslissingscollege.