Wie is wie?

Literatuur Vlaanderen heeft een team van een 25-tal collega's. Het team tekent het beleid voor literatuur in Vlaanderen uit, volgt dossiers op, organiseert projecten in binnen- en buitenland enzovoort.

Haar raad van bestuur legt de algemene beleidslijnen vast en staat in voor de budgetverdeling en -opvolging, de goedkeuring van subsidiereglementen en de aanstelling van commissieleden. 

Dertien adviescommissies geven een inhoudelijk advies aan het Beslissingscollege over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures. 

Het Beslissingscollege neemt beslissingen over de subsidieaanvragen.

Tot slot is er de Beroepscommissie: zij beslist autonoom over door aanvragers ingediende bezwaarschriften tegen beslissingen van het Beslissingscollege.