Disclaimer

1. Algemeen

literatuurvlaanderen.be is een realisatie van Literatuur Vlaanderen, een Vlaamse Openbare Instelling, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0850.465.910. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Wie gebruik maakt van deze website, aanvaardt de volgende gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen we je om de website te verlaten en contact met ons op te nemen via info@literatuurvlaanderen.be om je vragen en zorgen te bespreken.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Op deze website vind je informatie over de werking van Literatuur Vlaanderen. Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we het grootste belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze privacyverklaring.

3. Toegang

Literatuur Vlaanderen zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de website steeds toegankelijk is. Vanwege de aard van het internet kan dit echter niet worden gegarandeerd.

De toegang tot de website kan soms ook tijdelijk worden opgeschort of beperkt om herstellingen, onderhoud of het invoeren van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. Er wordt alles aan gedaan om de frequentie en duur van een dergelijke (gedeeltelijke) onbeschikbaarheid van de website te beperken.

4. Garanties en aansprakelijkheid

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website juist is, wordt de website aangeboden 'zoals hij is'. Literatuur Vlaanderen kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.

Hoewel de inhoud van deze site te goeder trouw wordt verstrekt, kunnen we niet garanderen dat de informatie actueel, correct en niet misleidend zal zijn, of dat deze site altijd (of ooit) beschikbaar zal zijn voor gebruik.

We garanderen niet dat de servers die deze website beschikbaar stellen geen fouten of virussen bevatten. Door deze website te gebruiken aanvaard je dat het jouw verantwoordelijkheid is om afdoende voorzieningen te treffen voor bescherming tegen dergelijke bedreigingen. We raden aan om alle bestanden te scannen voordat je deze downloadt.

Voor zover als de wet het toelaat, kan Literatuur Vlaanderen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

5. Laster

Alle meningen of meningen op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs de meningen van Literatuur Vlaanderen. Als je van mening bent dat bepaalde inhoud op de website een lasterlijke verklaring bevat, neem dan meteen contact met ons op via info@literatuurvlaanderen.be.

6. Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites die niet beheerd worden door Literatuur Vlaanderen. Deze links zijn bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

We kunnen geen enkele garantie bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van dergelijke sites of de betrouwbaarheid, kwaliteit of effectiviteit van producten die via externe websites worden aangeboden.

Het opnemen van een van deze links betekent niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een goedkeuring van de uitgedrukte standpunten, noch van de informatie of producten die door dergelijke sites worden aangeboden of bewaard.

7. Auteursrecht en intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze website, zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en downloads zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel deel van deze site mag worden gedistribueerd of gekopieerd voor enig commercieel doel of financieel gewin zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de respectieve rechthebbenden.

Je mag geen framing toepassen om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van Literatuur Vlaanderen in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Je mag geen delen van de inhoud van de website systematisch extraheren en/of hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Literatuur Vlaanderen, tenzij anders aangegeven. Ook mag je geen eigen database met substantiële delen van deze website maken en/of publiceren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Literatuur Vlaanderen.

Literatuur Vlaanderen respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als je van mening bent dat je intellectuele eigendomsrechten zijn gebruikt op een manier die aanleiding geeft tot bezorgdheid over inbreuk, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@literatuurvlaanderen.be.

8. Gebruikerslicentie

Door deze website te gebruiken stem je in met de hierboven vermelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid en aanvaard je ze als redelijk. Als blijkt dat een van de punten in deze disclaimer niet afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de rest van de disclaimer.

9. Gebruikersgedrag

Deze website mag niet worden gebruikt op een manier die ertoe kan leiden dat de website of de toegang ertoe op enigerlei wijze wordt onderbroken, beschadigd of aangetast.

Gebruikers moeten begrijpen dat zij, en niet Literatuur Vlaanderen, volledig verantwoordelijk zijn voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanaf hun computers naar Literatuur Vlaanderen wordt verzonden en mogen de website alleen voor wettige doeleinden gebruiken.

Gebruikers mogen de website niet gebruiken om:

  • materiaal te verzenden, gebruiken of hergebruiken dat illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is; of in strijd met auteursrechten, handelsmerken, vertrouwen, privacy of andere rechten; of anderszins schadelijk is voor derden; of aanstootgevend; of dat bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige 'spam' of deze bevat;
  • voor frauduleuze doeleinden of in verband met een misdrijf of andere onwettige activiteit;
  • om ergernis, ongemak of onnodige angst te veroorzaken.

10. Wijzigingen

Literatuur Vlaanderen behoudt zich het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te herzien en aan te passen. Elke herziene versie wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste publicatiedatum op deze website.

11. Geschillen

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Antwerpen, 26 september 2019