Zacht Lawijd ontvangt toch subsidie

Over Literatuur Vlaanderen 19 februari 2021

Het literair tijdschrift Zacht Lawijd ontvangt voor 2021 een subsidie van 11.500 euro van Literatuur Vlaanderen. Dat werd afgelopen maandag duidelijk nadat de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen positief besliste over het beroep dat het tijdschrift aantekende. Literatuur Vlaanderen onthield zich tijdens de procedure van commentaar, maar wil met dit bericht graag de beslissing van de Beroepscommissie duiden.

Zacht Lawijd ging in beroep tegen de negatieve beslissing van het Beslissingscollege over de subsidie voor het tijdschrift. Nog voor de beroepsprocedure was afgerond, riep de redactie via sociale media en in een vrije tribune in Knack op om de beslissing te herzien. In tegenstelling tot wat die vrije tribune suggereerde, had het negatieve advies van de adviescommissie tijdschriften, die het Beslissingscollege adviseert, niets te maken met een gebrek aan waardering voor het tijdschrift. Het steunde op louter formele gronden.

Covers Zacht Lawijd

Academische publicatie?

De grond van de vraag was of Zacht Lawijd, waaraan heel wat literatuurwetenschappers meewerken, niet onder de kwalificatie valt van academisch en wetenschappelijk tijdschrift. Het reglement laat immers niet toe dat academische publicaties, bedoeld voor een gespecialiseerd publiek en gedefinieerd aan de hand van enkele formele criteria, subsidie ontvangen. De adviescommissie legde de afgelopen jaren geregeld vragen tot opheldering voor aan de redactie van het tijdschrift, waarop geen antwoord werd geboden. Daarom zag het Beslissingscollege zich genoodzaakt een negatieve beslissing te nemen.

Deze week gaf het bezwaarschrift, dat de redactie van Zacht Lawijd voor de Beroepscommissie opstelde, voor het eerst een antwoord op de vragen over een aantal formele criteria. Dat zijn gegevens waarover het Beslissingscollege en de adviescommissie tijdens de besluitvorming niet beschikten. Op grond van die, laattijdige, informatie maakte de Beroepscommissie de afweging dat de inhoudelijke waarde en unieke positie van het tijdschrift voorlopig zwaarder doorwegen dan de formele bezwaren. Ze besloot daarom het vorige toegekende subsidiebedrag van 11.500 euro opnieuw aan het tijdschrift toe te wijzen.

De Beroepscommissie vraagt Zacht Lawijd wel om werk te maken van een opheldering van alle mogelijke verwarring over de al dan niet wetenschappelijke status van het tijdschrift. Het was die context die er mee toe leidde dat het Beslissingscollege, na advies van de adviescommissie, tot een negatief besluit kwam.

Literair erfgoed

Literatuur Vlaanderen hecht, net zoals de redactie van Zacht Lawijd, het grootste belang aan het voortbestaan van een vrijplaats voor literaire geschiedschrijving, waarbij een breed publiek kennis kan maken met het kostbare literaire erfgoed van Vlaanderen. Academici, onderzoekers en andere experts moeten buiten de muren van gespecialiseerde publicaties een plek krijgen om hun onderzoek kenbaar te maken aan een ruim, niet-gespecialiseerd publiek. Zacht Lawijd bekleedt een unieke positie en draagt bij tot de diversiteit van het letterenlandschap.

Literatuur Vlaanderen streeft naar een constructieve samenwerking en dialoog met de ondersteunde literaire tijdschriften. Ze zal ook met de redactie van Zacht Lawijd in gesprek gaan over het nieuwe, meerjarige tijdschriftenreglement, dat loopt vanaf 2022.