Basisprotocol cultuur: update oktober 2020

Coronavirus 08 oktober 2020

Door de coronacrisis lagen alle culturele activiteiten eerder dit jaar enkele maanden volledig stil. Sinds 8 juni zijn activiteiten onder een aantal voorwaarden opnieuw mogelijk. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni.

De heropstart moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de gebruikers als voor het personeel. Er worden protocollen opgemaakt om de sector daarbij te helpen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector.

Diverse sector, één set basisregels

De cultuursector is enorm divers: van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van natuurpunt, enz. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek basisprotocol. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

Dit basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van de cultuursector zelf. 

Voortdurende bijsturing

Sinds 18 september 2020 geldt een nieuw gefaseerd basisprotocol Cultuur met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen. Deze versie vervangt de eerdere protocollen.